ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ . Θέμα: Ανάκληση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Με το υπ. αριθμ 126427/17-11-201 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΥΚΑ καλούνται μέχρι τις 24-1-2011 οι παραλήπτες του να καταθέσουν εγγράφως περιληπτική πρόταση συνεργασίας με συγκεκριμένα νοσοκομεία του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελή ιδρύματα ΝΠΙΔ, ΑΕΜΥ και Κέντρα Υγείας.

Θα περίμενε λοιπόν κανείς μια τέτοια πρόσκληση να είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα opengov.grπροκειμένουοποιοσδήποτε δημόσια να μπορεί να δει και να ελέγξει το περιεχόμενο και τους όρους της. Κάτι τέτοιο όμως ουδέποτε συνέβη. Πέραν αυτού η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων συνεργασίας (24-11-2011) καθιστά απαγορευτική την συμμετοχή – και αποκλείει αυτόματα – όποιους καθίστανται γνώστες της σχετικής πρόσκλησης στις 17/11/2011. Και αυτό γιατί για την σύνταξη μιας τέτοιας πρότασης (businessplan) απαιτείται σκληρή και επίπονη δουλεία πολλών ατόμων και υπό την βασική προϋπόθεση ότι στους υποβάλλοντες έχουν χορηγηθεί πλήρη και αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία καθώς και στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου κ.α. Επιπρόσθετα στο περιεχόμενο της πρόσκλησης αναφέρεται πως εξαιρούνται οι εισηγμένες κλινικές στο Χ.Α.Α.

Με τον τρόπο λοιπόν τον οποίο είναι διατυπωμένη η σχετική πρόσκληση, εγείρονται σκέψεις και θα μπορούσαν να ειπωθούν ποικίλα σχόλια περι μιας φωτογραφικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επειδή

Η πρόσκληση αυτή παραβιάζει την Εθνική αλλά και Κοινοτική νομοθεσία περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών η οποία ρητώς και ειδικώς προστατεύει το καθεστώς της εσωτερικής αγοράς και την αρχή της διαφάνειας που πρέπει να κυριαρχεί σε αυτή

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Αν προτίθεται να ανακαλέσει την σχετική πρόκληση και να την επαναληψή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία

21/11/2011 
 Ο Βουλευτής

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved