ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Υπεύθυνη Δήλωση Πόθεν Έσχες

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):                            
Ο – Η Όνομα:   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   Επώνυμο:   ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ        
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ        
Ημερομηνία γέννησης(2)   15-2-1949        
Τόπος Γέννησης:   ΑΘΗΝΑ        
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Π 674384   Τηλ:   7296002-4
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):      

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):
   

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Εκλέχτηκα βουλευτής για πρώτη φορά το 1993. Η περιουσιακή μου κατάσταση αποτελείτο:

α) από δύο (2) οροφοδιαμερίσματα επί της οδού Κύπρου 14 στην Αγία Βαρβάρα στο Αιγάλεω και

β) από μια διώροφη εξοχική κατοικία ιδιοκτησίας της συζύγου μου στη τοποθεσία Κακιά Θάλασσα του Δήμου Κερατέας.

Το σύνολο της άνωθεν ακίνητης περιουσίας μου εκποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Το 2001 απέκτησα σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση Ανω – Μερά του Δήμου Μυκόνου, εξ αδιαιρέτου έκταση για την ανέγερση κατοικίας 200 τ.μ. με δάνειο ύψους 200.000 € και διάρκεια αποπληρωμής 30 χρόνια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την οποία και μεταβίβασα με γονική παροχή στις δυο μου κόρες

 

 

 

Ημερομηνία:      20/06/2009

 

Ο Δηλών

 

 

Γεράσιμος Γιακουμάτος

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved